Strafrecht: Cassatie in Strafzaken

Advocaat bij cassatieberoep in strafzaken

Vanaf 1 februari 2016 dient de advocaat die cassatieberoep in strafzaken wenst aan te tekenen te beschikken over een getuigschrift van de opleiding cassatieberoep in strafzaken. Dergelijke getuigschrift wordt bekomen na het met vrucht beëindigen van een doorgedreven opleiding met zowel een theoretisch als een praktisch luik.

Onze advocaten beschikken over het getuigschrift Cassatie in strafzaken en zijn bijgevolg perfect in staat om u met raad en daad bij te staan bij het voeren van dergelijke gecompliceerde procedure.

Er dient tot slot op gewezen te worden dat er voor andere dan strafzaken nog steeds beroep dient gedaan te worden op de gespecialiseerde advocaten bij het Hof van Cassatie.

Contacteer ons en maak een afspraak om uw dossier te bespreken. Onze tarieven kan u hier raadplegen.

Het Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie is één van de hoogste rechtscolleges van België en oordeelt over de wettigheid van rechterlijke beslissingen.

In concreto betekent dit dat het Hof nagaat of een vonnis of arrest de wet schendt of een rechtsregel miskent. Het Hof buigt zich dus niet over de feiten van de zaak.

Wanneer het Hof van Cassatie tot het oordeel komt dat er inderdaad sprake is van een schending of miskenning vernietigt zij de bestreden beslissing en wordt de zaak verwezen naar een ander rechtscollege. Dit rechtscollege zal zich vervolgens opnieuw buigen over de grond van de zaak.

Een beroep in cassatie betreft een bijzondere rechtspleging. De wetgever heeft getracht de toevloed aan cassatieberoepen in criminele, correctionele en politionele zaken een halt toe te roepen. Eén van de nieuwigheden betreft het beroep doen op gespecialiseerde cassatieadvocaten in strafzaken, zoals dit al geruime tijd het geval is in burgerlijke zaken.