TARIEVEN

Hoeveel kost een advocaat?

Ons advocatenkantoor bespreekt vooraf de kostprijs met de cliënt. In de mate van het mogelijke wordt een schatting van de totale kostprijs meegedeeld en wordt u ingelicht over de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

Bovendien wordt u snel geïnformeerd over de eventuele nieuwe ontwikkelingen in de zaak waardoor misschien extra werk moet worden verricht en bijgevolg van de aanvankelijke kostenberekening moet worden afgeweken.

Terwijl uw dossier lopende is, wordt u uitgenodigd tot storting van kleine voorschotten op de eindafrekening, de zogenaamde provisiestaten. Op die manier sluiten wij financiële verrassingen voor onze cliënten uit. De advocaat is daartoe trouwens deontologisch verplicht. In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten van het totale eindbedrag afgetrokken.

Vóór het aanvatten van een zaak wordt er steeds een schriftelijke overeenkomst gesloten met ons advocatenkantoor.

Bekijk hier de overeenkomst conform de Dienstenwet die wordt ondertekend bij de opening van een nieuw dossier.

De ereloonstaat van een advocaat bevat drie elementen: het honorarium of ereloon, de kosten van de advocaat en de gerechtskosten.

1. Honorarium of ereloon van de advocaat

Met ingang van 1 januari 2014 zijn advocaten onderworpen aan BTW-plicht. Onderstaande tarieven worden aldus vanaf 1 januari 2014 verhoogd met 21% BTW.

Het vast uurtarief van een advocaat

Het vast uurtarief bedraagt 150,00 EUR per uur, exclusief BTW aan 21%.

Dit vast uurtarief kan verhoogd of verlaagd worden, rekening houdende met het belang van de zaak, de ervaring en specialiteit van de advocaten, de spoedeisendheid en de draagkracht van de cliënt.

Het kantoor informeert de cliënt op transparante wijze bij ondertekening van de dienstenovereenkomst omtrent het gehanteerd uurtarief, dat bepaald wordt.

Voor bemiddeling en collaboratieve onderhandeling bedraagt het vast uurtarief eveneens 150,00 EUR per uur, exclusief BTW aan 21%.

Ons kantoor maakt een verschil tussen juridische werkuren (opstellen van besluiten, opzoekingen, pleidooien enzovoort) en niet-juridische werkuren (de duur van verplaatsingen, lange wachttijden op de zittingen van de Rechtbanken of Hoven voor de eigenlijke behandeling van uw zaak, …)

Een vast bedrag

Er kan met de cliënt voorafgaand een vast bedrag overeengekomen worden. De gekozen berekeningswijze en de gehanteerde prijzen worden samen met de cliënt op het kantoor zelf vastgesteld. Stap dus gerust even binnen om het te bespreken.

Het waardetarief

Het waardetarief betreft een percentage van het te innen bedrag. Deze berekeningswijze wordt gehanteerd in zaken waar de nadruk ligt op het invorderen van openstaande facturen en schulden.

De volgende percentages zijn van toepassing:

 • van € 0,00 tot en met € 6.197,34: 15%
 • van € 6.197.36 tot en met € 49.578,70: 10%
 • van € 49.578,73 tot en met € 123.946,70: 8%
 • van € 123.946,78 tot en met € 247.893,52 : 6%
 • meer dan dit bedrag: 4%

2. Kosten van de advocaat of kantoorkosten

Dit zijn de kosten die aan de behandeling van een concreet dossier verbonden zijn, zoals de kosten van briefwisseling, kosten dactylografie, opening van het dossier, verplaatsingskosten (kilometervergoeding) enzovoort.

De actueel aangerekende kosten zijn onder meer:

 • Eerste consultatie 100,00 €, excl. BTW
 • Aanleg nieuw dossier 75,00 €, excl. BTW
 • Briefwisseling 11,00 € per getypt blad, excl. BTW
 • Aangetekend schrijven 11,00 € per getypt blad, excl. BTW + kosten aangetekende zending
 • Dactylografie (andere dan brieven) 11,00 € per getypt blad, excl. BTW
 • Fotokopieën, faxen, e-mails 0,50 € per blad, excl. BTW
 • Verplaatsingen 0,60 € per kilometer, excl. BTW.

3. Gerechtskosten

De gerechtskosten zijn de kosten die de advocaat in het kader van een procedure moet betalen aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Wanneer de tegenpartij door de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld, kunnen de betaalde gerechtskosten op haar worden verhaald.

Bovendien maakt u in dat geval ook aanspraak op de rechtsplegingvergoeding. Dit is een forfaitaire vergoeding die u toekomt omdat u uw zaak aanhangig hebt moeten maken bij de rechtbank.