TARIEVEN

Ons kantoor bespreekt vooraf de kostprijs met de cliënt. Voor zover dat mogelijk is, wordt een schatting van de totale kostprijs meegedeeld en wordt de cliënt ingelicht over de financiële gevolgen van de behandeling van de zaak.

Bovendien wordt u snel geïnformeerd over de eventuele nieuwe ontwikkelingen in de zaak waardoor misschien extra werk moet worden verricht en bijgevolg van de aanvankelijke kostenberekening moet worden afgeweken.

U wordt uitgenodigd tot storting van kleine voorschotten op de eindafrekening, de zogenaamde provisiestaten, in de loop van het dossier. Op die manier sluit het kantoor de financiële verrassing voor haar cliënteel uit. De advocaat is daartoe trouwens deontologisch verplicht.

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten van het totale bedrag afgetrokken. Vóór het aanvatten van een zaak kan er steeds een schriftelijke overeenkomst worden gesloten met ons kantoor.

Een ereloonstaat van een advocaat bevat drie elementen: het honorarium of ereloon, de kosten van de advocaat en de gerechtskosten.

Bekijk hier de overeenkomst conform de dienstenwet die wordt afgesloten bij de opening van een nieuw dossier.

1. Honorarium of ereloon

Met ingang van 1 januari 2014 zijn advocaten onderworpen aan BTW-plicht. Onderstaande tarieven worden aldus vanaf 1 januari 2014 verhoogd met 21% BTW.

Het vast uurtarief

Het kantoor maakt een verschil tussen juridische werkuren (opstellen van besluiten, opzoekingen, pleidooien, enz.) en niet-juridische werkuren (de duur van verplaatsingen, lange wachttijden op de zittingen van de Rechtbanken of Hoven voor de eigenlijke behandeling van uw zaak, enz.)

Het vast uurtarief bedraagt 130,00 € tot 175,00 € per uur, exclusief 21% BTW. Voor de bepaling van dit uurtarief wordt rekening gehouden met het belang van de zaak, de ervaring en specialiteit van de advocaat, de spoedeisendheid en de draagkracht van de cliënt.

Een vast bedrag

Er kan met de cliënt voorafgaand een vast bedrag overeengekomen worden. De gekozen berekeningswijze en de gehanteerde prijzen worden samen met de cliënt op het kantoor zelf vastgesteld. Stap dus gewoon het kantoor even binnen.

Het waardetarief

Dit betreft een percentage van het te innen bedrag. Deze berekeningswijze wordt gehanteerd in zaken waar de nadruk ligt op het invorderen van openstaande facturen en schulden.

De volgende ereloonpercentages zijn van toepassing:

 • van € 0,00 tot en met € 6.197,34: 15%
 • van € 6.197.36 tot en met € 49.578,70: 10%
 • van € 49.578,73 tot en met € 123.946,70: 8%
 • van € 123.946,78 tot en met € 247.893,52 : 6%
 • meer dan dit bedrag: 4%

2. Kosten van de advocaat of kantoorkosten

Dat zijn de kosten die aan de behandeling van een concreet dossier verbonden zijn, zoals de kosten van briefwisseling, kosten dactylografie, opening van het dossier, verplaatsingskosten (kilometervergoeding), kosten van telecommunicatie (telefoon, fax, e-mail,…), kosten van fotokopie, etc.

De actueel aangerekende kosten zijn onder meer:

 • Eerste consultatie 100,00 €, excl. BTW
 • Aanleg nieuw dossier 75,00 €, excl. BTW
 • Briefwisseling 11,00 € per getypt blad, excl. BTW
 • Aangetekend schrijven 11,00 € per getypt blad, excl. BTW + kosten aangetekende zending
 • Dactylografie (andere dan brieven) 11,00 € per getypt blad, excl. BTW
 • Fotokopieën, faxen, e-mails 0,50 € per blad, excl. BTW
 • Verplaatsingen 0,60 € per kilometer, excl. BTW.

3. Gerechtskosten

De gerechtskosten zijn de kosten die de advocaat in het kader van een procedure heeft moeten betalen aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Wanneer de tegenpartij door de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld, kunnen de betaalde gerechtskosten op haar worden verhaald.

Bovendien maakt u in dat geval ook aanspraak op de rechtsplegingvergoeding (Dit is een forfaitaire vergoeding die u toekomt omdat u uw zaak aanhangig hebt moeten maken bij de rechtbank).

Ons kantoor is vernieuwd!

Kom gerust langs en bekijk de veranderingen met uw eigen ogen.

U bent altijd welkom bij Advocaat du Moulin & Partners.